Det är nu möjligt att köpa presentkort på webbplatsen. Gå till butiken

ORDNINGSREGLER VID LIDKÖPINGS FLYGKLUBB

1 ALLMÄNNA REGLER

1.1 Tider

1.2 Start och turordning

1.3 Tidsbegränsningar

1.4 Flygmaterielens in- och utdragning i hangar mm.

1.5 Vistelse och förflyttning på fältet

1.6 Ordning vid startplatsen

1.7 Självrisker

2 REGLER OCH RÅD FÖR FLYGVERKSAMHETEN

2.1 Flygledarens uppgifter

2.2 Daglig kontroll

2.3 Monteringskontroll

2.4 Periodisk tillsyn

2.5 Kontrollstarter

2.6 PC

2.7 Passagerarflygningar

2.8 Inflygning på nya flygplanstyper

2.9 Transport av segelflygplan på fältet

2.10 Parkering av segelflygplan på fältet

2.11 Sträckflygning på Hovby Flygfält

2.12 Krav vid tävlingsflygning

2.13 Radiotrafik

2.14 Trafikvarv samt nedflygningssektorer

2.15 Åtgärder före start på vardagar

3 VAD VARJE MEDLEM OCH PILOT MÅSTE TÄNKA PÅ

3.1 Vid start

3.2 Under flygning

3.3 Vid landning

4 UTDRAG UR BCL

4.1 Befälhavarens ansvar

4.2 Flygning enligt VFR

5 UTELANDNINGAR

6 HAVERI

6.1 Arbetsordning

6.2 Krisgrupp

7 ÖVRIGT

7.1 Privata flygplan

7.2 Jourer

7.3 Lån av klubbmaterial

7.4 Trycklandningar

7.5 Mållinjepassage

7.6 Avancerad eller indisciplinär flygning

7.7 Termikflygning när man är flera

1 ALLMÄNNA REGLER

1.1 Tider

Normalt tar förberedelserna på morgonen en timma innan start kan påbörjas. För att alla ska få en rimlig chans att flyga krävs att tillräckligt antal segelflygare finns på fältet klockan 09.00. När du kommer ut en dag för att flyga, skall du delta i verksamheten hela förmiddagen alternativt hela eftermiddagen eller bådadera. Innan du lämnar ditt förmiddagspass måste du säkerställa att det flygplan du flugit/dragit ut får en annan ansvarig så att den återbördas till hangaren annars ser du till att planet dras in.
Det är mycket okamratligt att låta kamraterna alltid få dra ut och dra in flygplanen. Om du måste avvika tidigare så meddela flygledaren detta.
Om du har bokat plan via internet skall du anmäla dig till segelflygledaren minst en timme innan bokad starttid på helgdagar och minst 30 minuter innan bokad starttid på vardagar. Se Regler för bokning via internet 

1.2 Start och turordning

Vid behov upprättar flygledaren en kölista där alla får anteckna sig i tur och ordning efter den ordning medlemmarna kommer ut till flygfältet.

Det första du skall göra när du kommer ut till fältet är alltså att skriva upp dig på turlistan om du inte har bokat i förväg. 

Efter att ha flugit kan du ställa dig i kön igen genom att anteckna dig sist på listan. Turordning gäller även för gästande eller privata flygplan. Vid bomstart (mindre än 15 min) har du företräde och får göra en start till direkt efter du har landat. Planerad skolning äger företräde. 

1.3 Tidsbegränsningar

Normal tidsbegränsning vid friflygning runt fältet är vid kö 1 timme och vid bokning gäller bokad tid.  Ett plan kan dock reserveras för längre banor enligt överenskommelse med flygledare.

Endast flygledare äger rätt att kalla ned ett flygplan. 

1.4 Flygmaterielens in och utdragning i hangar

Skynda långsamt! 

Nästan alla småskador på flygplanen under säsongen är hangarhaverier. I de flesta fall beror det på rent onödigt jäkt, bristande uppsikt eller slarv. Sådant kan tyvärr förorsaka att ett flygplan blir stående flera flygdagar för reparation. Om någon skada emellertid uppstår, anmäl detta omgående till flygledaren eller flygteknikern även om det verkar obetydligt.

Lämna aldrig ett segelflygplan obevakat mitt på flygfältet eller utanför hangaren. Är du tvingad därtill så tjudra fast flygplanet ordentligt med jordspik. Fallskärmar på vingen får aldrig förekomma.

När du lämnar hangaren så se till att hangardörrarna är stängda. Det kan nämligen bli ”korsdrag” och blåsa omkull flygplan som står där.

Handskas varligt med fallskärmarna. De är livräddningsutrustning. Lägg aldrig en skärm på marken, i solljus eller i regn.

Huvarna skall alltid vara stängda och låsta på flygplanen förutom då du tar dig i eller ur planet.

1.5 Vistelse och förflyttning på fältet

All vistelse och förflyttning på fältet måste ske under skärpt uppmärksamhet på landande och startande flygplan. Håll blicken riktad mot finalen hela tiden och gå ej med ryggen mot landande segelflygplan.

Barn får inte lämnas utan uppsikt vid hangarer eller startbanor. Hundar skall vara kopplade på sådant sätt att det ej stör ordningen.

Vid ut- och indragning över plattan samt vid flygning från asfaltbanan skall orange så kallad varselväst bäras. Dragbilen skall vara försedd med blinkande ljus, typ saftblandare.

1.6 Ordning vid startplatsen

Vid startplatsen skall alla grejer vara samlade på ett ställe, väl vid sidan av använd bana. Flygplanen skall ej vara sprida över hela fältet utan skall dras av banan ordentligt och vara placerade vid sidan av fältbilen. Privatbilar skall parkeras utanför  bana och stråk.

1.7 Självrisker

Befälhavaren erlägger alltid självrisken vid ett haveri. Självriskbeloppet är 4000 kr vid friflygning, RST flygning vid Hovby Flygfält och på tävling. Vid skolning samt annan verksamhet som är beordrad av segelflygchef utgår ej självrisk.

2. REGLER OCH RÅD FÖR FLYGVERKSAMHETEN

2.1 Segelflygledarens uppgifter

Segelflygledaren är ansvarig för den dagliga flygverksamheten. Hans uppgift är att övervaka verksamheten så att den bedrivs i den anda och med den omsorg som LUFTFARTSVERKET fordrar. Se art 406 i segelflyghandbok.

Segelflygverksamheten får endast bedrivas under ledning av ansvarig segelflygledare.

Vid enbart skolning tjänstgör segelflyglärare som segelflygledare. Om schemalagd segelflygledare inte finns på plats måste en ersättare utses.

Segelflygledaren är ansvarig för att segelflyg sektorn, Sektor Hasslösa, öppnas och även stängs efter avslutad flygning.

Han skall också vara anträffbar på klubbens mobiltelefon. 

Telefon till Landvetter: 031 – 941 144. Såtenäs 0510 – 804 11.

Segelflygledaren meddelar gällande startplats, startriktning, landningsvarv, landningsplatser med mera.

Segelflygledaren är skyldig att kontrollera att piloter innehar gällande S-certifikat och att han är väl influgen på det flygplan flygningen skall genomföras i.

Segelflygledaren ansvarar för att daglig tillsyn utförts på alla flygplan som skall användas under dagen.

Segelflygledaren har rätt, att när omständigheterna så kräver, avbryta dagens flygningar.

OBS! Om ordinarie flygledare inte finns på plats, måste en ersättare utses.

2.2 Daglig kontroll

Vid all skolflygning är segelflygläraren och i annat fall piloten ytterst ansvarig för att det flygplan han flyger är luftvärdigt. Före första start för dagen skall detta bland annat kontrolleras i enlighet med schemat för daglig kontroll. Alla fel och brister anmäles till segelflygledaren eller segelflygteknikern. Efter utförd daglig kontroll skall detta föras in i startjournalen vid första start, samt vem som utfört kontrollen och dennes signatur.

2.3 Monteringskontroll

Monteringskontroll skall alltid utföras innan start på alla flygplan som helt eller delvis varit nedmonterat. Monteringskontroll får endast utföras av segelflygtekniker, flyglärare eller pilot som är väl förtrogen med flygplanstypen.

2.4 Periodisk tillsyn

Periodisk tillsyn skall utföras senast 90 dagar efter föregående årstillsyn eller periodisk tillsyn.

2.5 Kontrollstarter

Efter ett längre uppehåll i flygningen eller om du känner dig minsta osäkerhet med din flygstatus skall kontrollstarter i DK alltid ske med någon av klubbens

segelflyglärare/instruktörer/steg-2 eller steg-3 tränare. Skyldighet att göra kontrollstarter bestäms bland annat av segelflygtiden och den tid som förflutit sedanföregående start.

Följande tidsgränser gäller: Segelflyghandbok artikel 607. Förarens flygtid och tidsgränser för kontrollstarter:

Mindre än 50 tim 2 månader

Mindre än 100 tim 4 månader

Mindre än 150 tim 6 månader

Kontrollflygning skall utföras med gästande piloter vars flygstatus är okänd.

Godkänd kontrollstart skall bestyrkas av segelflygläraren/instruktören/steg-2 eller steg-3 tränaren i flygdagboken. Segelflygläraren/instruktören/steg-2 alt steg-3 tränaren och segelflygledare kan kräva kontrollstart även om ovan angivna tider är uppfyllda.

2.6 PC

Behöver du utföra PC? Kontakta klubbens segelflyglärare. Se krav och rekommendationer här.

2.7 Passagerarflygningar

För att två personer skall få flyga 2-sitsiga flygplan tillsammans måste piloten i framsits inneha giltigt passagerartillstånd. Passageraren skall vara en känd vän till piloten. Passagerarflygning får utföras endast om föraren de senaste 90 dagarna utfört minst 5 flygningar varav två på typen.

Omyndiga passagerare ska ha tillstånd från målsman, helst skriftligt.

Personer som inte är kända men vill prova på segelflygning får göra prova-på lektion med segelflyglärare/instruktör/steg-2 eller steg-3 tränare, som även får utföra flygningen från baksits.

2.8 Inflygning på ny flygplanstyp 

(art 623)

Förare med mindre än 200 tim segelflygtid

Förare skall ur flyghandbok skaffa sig kunskaper om aktuell flygplanstyp och före första flygningen tillsammans med segelflyglärare eller steg 2-tränare, genomgå muntligt förhör, (särskild inflygning gäller för motorseglare), om max och min tillåtna flygvärden för typen ifråga. Dessa finns även att studera på dataplan i sittbrunnen.

Markutbildning

Förare skall beredas tillfälle att göra sig bekant med flygplanets sittbrunn. Han/hon skall vara väl förtrogen med instrumentens och reglagens placering samt dess funktioner.

Förare med mer än 200 tim. segelflygtid

Förare skall före första start ur flyghandbok skaffa sig kunskap om flygplanstypen ifråga. Därvid skall uppgifter om max och min tillåtna flygvärden för typen ägnas särskild uppmärksamhet, detta tillsammans med segelflyglärare.

Förare med mindre än 100 tim segelflygtid

Inflygningen skall utgöras av minst 3 flygningar med den nya typen under vilka den sammanlagda tiden skall uppgå till minst 1 tim under friflygning. Har föraren inte utfört DK-kontroll under de senaste 4 månaderna skall sådan utföras innan inflygning på ny typ äger rum.

Förare med 100-200 tim segelflygtid

Förare skall utföra det antalet inflygningsstarter segelflygläraren meddelar.

Praktisk utbildning

Segelflyglärare med giltigt lärarbevis skall leda utbildningen.

Dimona: Teoriprov, praktiskt prov

2.9 Transport av segelflygplan på fältet

Vid transport efter bil skall repen vara så långa att flygplanet inte riskerar att rulla in i framförvarande bil eller flygplan, minst 10 meters avstånd mellan bil – flygplan eller flygplan – flygplan.

Vid transport av flygplan som saknar svängbart sporrhjul skall en man gå i bak och lyfta bakkroppen i svängarna. 

Det är absolut förbjudet att enbart bromsa vingen i svängarna.

När du skjuter flygplanet på fältet får du ej skjuta i vingspetsarna. 

Flygplanet skall knuffas baklänges på framkanten av vingarna, från bromslådorna och in motkroppen.

2.10 Parkering av segelflygplan på fältet

1. Lämna aldrig ett segelflygplan utan vakt på fältet såvida det inte är ordentligt förankrat med jordspik och rem. En tillfällig vindstöt kan annars ha förödande verkan.

OBS! Jordspikarna skall hanteras på ett sådant sätt att vingens fram- och bakkant ej skadas.  

Det svängbara transporthjulet skall tas av. Vid kraftig vind är det viktigt att rodren säkras så att de inte står och slår i vinden.

Fallskärmar eller liknande tryckbelastningar på vingarna är förbjudna.

2. Vrid flygplanet så att vinden kommer in snett bakifrån (se skiss).

OBS! LUFTBROMSARNA UTFÄLLDA.

3. Huven skall vara låst.

4. Vid byig vind måste man vara uppmärksam på vindriktningen.

5. Parkera flygplanet väl vid sidan av startplatsen.

2.11 Sträckflygning vid Hovby Flygfält

För att få utföra sträckflygning måste man förutom att inneha gällande sträckflygningstillstånd och uppfylla följande minimikrav:

1. Om du föregående flygsäsong har utfört mer än 5 st sträckflygningar och har flugit mer än 40 tim. segelflygtid, skall Du utföra minst 5 starter samt 5 tim. innan första sträckflygningen företas, varav minst halva tiden på den flygplanstyp som första sträckan skall flygas med.

2. Om Du inte uppfyller ovan ställda krav måste Du först flyga minst 10 starter samt 10 tim. innan Du flyger den första sträckflygningen. Hälften av tiden av starterna skall vara gjorda på det flygplan som första sträckan skall göras med.

Minimikrav för utförande av sträckflygning med olika segelflygplan:

Grob 35 tim.

LS-4 35 tim. samt 5 tim. och 10 starter på typen

LS-6 50 tim. samt 10 tim. och 15 starter på typen.

Vid de första sträckflygningarna skall godkännande inhämtas från flyglärare eller av honom utsedd person.

2.12 Krav vid tävlingsflygning

För att få tävlingsflyga skall man uppfylla kraven i 2.10 samt ha tillstånd frånstyrelsen eller segelflygchef.

Den pilot som skall låna ett flygplan till tävling skall anmäla detta till styrelsen i god tid före tävlingen. Anmälan skall vara skriftlig och innehålla flygplan, typ av tävling, plats för tävlingen, tidpunkt, total flygtid föregående år, total flygtid på typen föregående år, total flygtid det aktuella året, total flygtid på typen för det aktuella året.

2.13 Radiotrafik

Lidköpings Flygklubb har tilldelats frekvensen 124.450, som är samma som Lidköpings Flygplats frekvens, varför trafiken bör inskränkas till endast nödvändig trafik, tillämpliga föreskrifter längre fram i texten. För kommunikation med segelflygplan,

liksom mellan segelflygplan får frekvensen 123.500 MHz användas utan höjd eller avståndsbegränsning. Vid användande av denna frekvens som är gemensamt för hela landet, måste särskild sträng trafikdisciplin iakttagas. Detta med tanke på att sändning från segelflygplan på god höjd får en avsevärd räckvidd.

Vid flygning utanför Segelflygsektor Hasslösa och/eller vid flygning i Göteborgs TMA måste radiokontakt upprättas med aktuellt flygledningsorgan. 

När Sektor Såtenäs är aktivt 134,55 MHz. I annat fall Landvetter 124,67 MHz.

För termikprat under sträckflygning osv. finns för klubben frekvensen 123.350 att tillgå.

Förutom nöd- och iltrafik samt annan trafik av omedelbar betydelse för flygsäkerheten tillåts följande kommunikation på aktuella frekvenser.

a. Positionsuppgifter av betydelse för klubbens eller skolans interna uppföljning av egna flygningar.

b. Meddelande av teknisk karaktär, till exempel om störning i flygplan eller dess utrustnings funktion.

c. Meddelande som hänför sig speciellt till flygskoleverksamheten, innefattande kommunikation mellan elev i luften och flyglärare/flyginstruktör på marken.

d. Meddelande i samband med segelflygverksamhet och tävlingsverksamhet. Ange dina avsikter hela tiden, så att den övriga trafiken vet vad du håller på med.

Ex. ”Är över Skara, 1300 meter”. Går i moln vid Götene”. ”Korsar banan från söder”, etc.

e. Allmänna upplysningar om rådande förhållanden på och i närheten av flygplatsen till exempel hinder eller fara på manöverområdet, vindriktning, pågående segelflygning, fallskärmshoppning och dylikt.

Basstationen som tillhör flygklubb eller flygskola får inte lämna preciserade uppgifter eller instruktioner av trafikledningskaraktär. Vid flygplats där flygtrafikledningsorgan inte är i tjänst, får flygplan sända kortfattade meddelanden om egen position, flyghöjd, avsikt etc. i direkt samband med start och landning.

Endast personer som innehar av televerket utfärdat radiotelefonistcertifikat får utväxla trafik på aktuella frekvenser (undantag: elev under utbildning i dubbelkommando).

Radiotelefonistcertifikat skrivs in i flygcertifikatets behörighetshandling. Har du ingen behörighetshandling ska alltid radiotelefonistcertifikatet medföras.

Inga radioapparater får tas ur skolflygplanen, detta är förbjudet.

Radiotrafiken på marken leds av segelflygledaren eller segelflygläraren.

2.14 Trafikvarv samt nedflygningssektorer

Vid landning på bana/stråk 24 skall normalt sett ske i vänstervarv. Vid landning på stråk 06 skall högervarv användas. Vid landning på bana 06 skall vänstervarv användas. Håll ordentliga höjder ända in på finalen.

Minimihöjd då man kommer till nedflygningssektorn är 300 m.

2.15 Åtgärder för start på vardagar

Vid segelflygning på vardagar skall alltid trafikledningen på F7 Såtenäs kontaktas på telefon 0510-804 11 för tillstånd att flyga över 1500 fot MSL(400m QFE). I förekommande fall kontaktas även Lidköpings Information.

3. VAD VARJE MEDLEM OCH PILOT MÅSTE TÄNKA PÅ

3.1 Vid start

Tänk på:

 • att läsa checklistan noga och högt för dig själv. Ta den tid som behövs för att göra alla kontroller.
 • att inte jäkta. 
 • att alltid bära huvudbonad. 
 • att när stopptecken ges, signalisten håller båda händerna över huvudet, skall linan omedelbart kopplas ur.
 • att startmanskapet skall uppehålla sig till vänster om flygplanet. 
 • att aldrig koppla linan före piloten är klar med checklistan. 
 • att aldrig starta med bogserflygplanet över bogserlinor.
 • att före varje start kontrollera att ingen knut finns på linan.
 • att föra in starter och landningar i journalen. 
 • att inte starta då något annat flygplan håller på att landa. 
 • att alltid koppla ur linan om start uppskjutes. 

3.2 Under flygning

Tänk på:

 • att hela tiden granska vädersituationen och landa om det blir dåligt väder. 
 • att aldrig flyga tvärs startbana 06/24 utan noggrann uppsikt och rapportering per radio. Det kan vara en start på gång.
 • att avbryta flygningen i god tid så att man kan komma till  nedflygningssektorn med  minst 300 m höjd.

3.3 Vid landning

Tänk på:

 • att ha lägst 300 m när Du kommer till nedflygningssektorn. 
 • att låta det flygplan som har lägre höjd, landa först. 
 • att 2 x 90 vänstervarv är grundregel för landning. I vissa fall måste man dock göra avsteg från den regeln, se utbildningslitteratur. 
 • att ha tillräckligt med höjd över vägar. 
 • att alltid meddela ställ ute och låst på medvinden. 
 • att ha ordentliga höjder runt hela varvet.

4. UTDRAG UR BCL

4.1 Befälhavarens ansvar

Befälhavaren på flygplanet, vare sig han manövrerar detsamma själv eller ej, är ansvarig för att flygplanet framförs i överensstämmelse med gällande trafikregler, dock äger han avvika från dessa, när säkerheten så kräver.

4.2 Flygning enligt VFR

Flygning enligt VFR skall utföras så att flygplanet framförs med sikt och avstånd till moln som är lika med eller större än de värden som angives i nedanstående text. Avsteg härifrån kan av vederbörande flygkontrollorgan medgivas för VFR-flygning inom kontrollzon.

All flygning genomförs under olika väderförutsättningar. Beroende på om en flygning sker inom eller utanför kontrollerat luftrum gäller vissa värden för flygsikt samt avstånd från moln. Inom kontrollzoner skall flygsikten vara 8 km. Vertikalt avstånd från moln skall vara 1000 ft (300 m) samt det horisontella avståndet från moln 1,5 km. Samma värden gäller utanför kontrollerat luftrum.

5. UTELANDNINGAR

Varje år genomförs många sträckflygningar med segelflygplan, av vilka ett antal slutar med en utelandning.

De flesta av dessa utelandningar medför inga problem, utan löper lätt och utan skador. De misslyckade försöken står emellertid för en betydande del av segelflygets haverier.

En av de viktigaste erfarenheterna från undersökningar av utelandningshaverier, är att man måste genomföra utelandningen på samma sätt som vid hemmafältet. Det vill säga med ett korrekt landningsvarv. 

Då har man möjlighet att göra korrektioner under hela landningsvarvet. Gör som på hemmafältet, lägg upp en medvindslinje, så att du passerar sättningspunkten på 150-200 m höjd, tänk på att fältet kan ligga på annan höjd än hemmafältet. Med hänsyn till höjd och vindstyrka kan du lägga baslinjen tidigare eller senare och under baslinjen har du hela tiden möjlighet att göra korrektioner. Efter sista sväng bör Du ha 80-100 m höjd kvar. Glöm inte att kolla vindriktningen och håll kontroll på farten under landningsvarvet.

Sammanfattningsvis: För sena landningsbeslut och bristfälliga landningsvarv är de största olycksriskerna.

Landa som på hemmafältet. 

6. HAVERI

6.1 Arbetsordning

Följande arbetsordning skall iakttas vid haveri på Hovby Flygfält och andra flygfält med av LFK administrerade segelflygplan. Syftet är att en enhetlig hantering alltid användes vid haveri.

 1. Vid haveri med personskador, larma ambulans 112 eller ordna transport på annat sätt med hänsyn till skadans omfattning.
 2. Segelflygledaren ringer segelflygchef. Svarar ej segelflygchefen, ring enligt ansvarslista som finns i flygledarpärmen.
 3. Segelflygchefen eller dennes ställföreträdande, bedömer skadans omfattning och tar kontakt med segelflygtekniker och klubbens PR ansvarig. Om inte någon ansvarig person inom styrelsen kan anträffas får flygledaren själv svara för erforderliga kontakter.
 4. Det havererade flygplanet får inte röras utom för att rädda liv eller vidmakthålla flygsäkerhet. Förflyttning får ske efter tillstånd från Luftfartsverket eller segelflygchefen.
 5. Se till att du samlar in data över vad som inträffat. Tillvarata allt och gör erforderliga uppmätningar samt fotografera.
 6. Ansvarig flygledare kvarstannar på fältet (haveriplatsen) tills segelflygchef eller hans ställföreträdare har anlänt.
 7. Det åligger segelflygchef att sedan primära åtgärder avklarats att:
 • Kontakta Segelflyget för information
 • Rapportera skadan till försäkringsbolag (för de privata flygplanen åligger detta ägaren)
 • Se till att haverirapport med underskrift av befälhavaren och med segelflygchefens yttrande insändes till Luftfartsverket med kopia till KSAK
 • Informera styrelsen
 • Vidtaga eventuella övriga åtgärder

6.2 Krisgrupp

Krisgruppen består av följande personer med rangordning enligt följande

Segelflygchef SEC

Klubbens ordförande Ordförande

Skolchef C-SEL

Segelflygledare SFL

Allmänt

Det åligger segelflygledare att informera SEC eller C-SEL om avvikelser från den dagliga rutinen vid verksamheten vid Hovby flygfält.

Vid olyckor/haverier skall segelflygledaren sammankalla krisgruppen. Krisgruppen arbetar utifrån Segelflyghandboken artikel 820 och 821.

Arbetsfördelning

Segelflygledare / SFL

1. Kontakta räddningstjänst

2. Kontrollera läget / Rädda liv

3. Sammankalla krisgruppSegelflygchef / SEC

 • Ska leda och fördela arbetet inom klubben
 • Är ansvarig funktionär enligt SHB artikel 821 Stf för de tjänster som åligger ordförande då denne inte finns på plats

Skolchef / C-SEL

1. Stf ansvarig funktionär

2. Stf segelflygchef när inte SEC finns på plats

Ordförande

1. Pressansvarig

2. Information till anhöriga via myndighet

3. Sammankalla till möte för information angående olyckan. Bör ske så snart som möjligt.

7. ÖVRIGT

7.1 Privata flygplan

För klubbens planering skall nya privata flygplan ha anmälts samt godkänts av klubbstyrelsen innan de ställs upp och/eller användes på Hovby Flygfält.

Klubbens ordinarie ordningsregler gäller för privata flygare i samma utsträckning som för annan medlem.

Vid uthyrning av privata flygplan skall detta vara godkänt av klubbstyrelsen innan uthyrning får ske. Klubben kan också delvis bestämma om flygningen kan anses som konkurrerande till klubbens verksamhet.

7.2 Jourer

Är du tilldelad en jouruppgift skall du se till att utföra den väl. Den är nödvändig för att upprätthålla säkerhet på flygfältet samt en förutsättning för att vi över huvud taget skall kunna bedriva segelflygning. Vid förhinder skall du skaffa ersättare eller informera flygklubben helst dagen innan eller på morgonen.

7.3 Lån av klubbmateriel

Vid lån av klubbmateriel skall detta vara godkänt av klubbstyrelsen innan materielen tas bort från fältet. 

Detta gäller allt från segelflygplan till radioapparater.

Om inte klubbstyrelsen kan underrättas skall segelflygchef tillfrågas.

Vid lån av flygplan till tävling skall detta ha meddelats styrelsen i så god tid att de skall kunna behandla ärendet på ordinarie styrelsemöte.

7.4 Trycklandningar

Trycklandning får endast utföras när det finns motiv för detta landningsförfarande. Exempelvis som avlutning vid utbildning för avancerad flygning eller uppvisning i detsamma, vid sträckflygutbildning eller träning, efter fullbordad sträckflygning.

7.5 Mållinjepassage

Vid målflygning i samband med hastighetsflygning skall överflygning göras på en höjd av ca 50 m.

7.6 Avancerad eller indiciplinär flygning

Obehörig avancerad flygning eller annan indiciplinär flygning medför omedelbart flygförbud under en tid som fastställes från gång till gång.

Flygförbudet kan sättas av segelflygchef eller flyglärare. Flygförbudets längd avgöres av segelflygchef eller klubbstyrelsen.

INGEN VILDA VÄSTERN !

7.7 Termikflygning när man är flera

1. Disciplin vid flygning i termikblåsa är ett måste, avstånd till varandra måste hållas. Vid två plan i blåsan dela upp varvet på två. Vid tre plan i blåsan dela upp varvet på tre.

Observera hela tiden de andra planen så att Du vet var de håller hus.

Tag gärna kontakt med varandra per radio för kontroll av era positioner och att ni har observerat varandras närvaro.

2. Först in i blåsan bestämmer åt vilket håll alla andra piloter skall snurra.

3. Nykomlingar i blåsan måste flyga så att redan kurvande flygplan inte störs.

4. Den som lämnar blåsan får inte störa någon som väljer att vara kvar.

5. Om Du kurvar ifatt någon, får du inte hindra den andre.

6. Flyg aldrig nära under andra flygplan, den andre har då ingenstans att ta vägen.

HA TREVLIGT – GÖR DITT BÄSTA

och TA DET LUGNT!

Mån
Tis
Ons
Tors
Fre
Lör
Sön

Fältet (LDK/ESGL)

Radiofrekvens
131.765 Mhz
Bana 06/24
Asfalt 1990m
Stråk 06/24
Gräs 875m Stråket ej i bruk!
Höjd över havet
ca. 60m (199ft)